Yttrandefrihetsgrundlagen föreslås ändras igen

I dagarna har regeringen tagit emot ett betänkande från Kommittén om kriminalisering av förnekande av Förintelsen och av vissa andra brott. I rapporten föreslås bland annat förändringar i brottsbalken samt i såväl tryckfrihetsförordningen som yttrandefrihetsgrundlagen. Kommittén skriver att förslaget inte kommer att innebära några ytterligare inskränkningar av yttrandefriheten. YO:s jurist Ola Bengtsson varnar dock för gränsdragningsproblem.

En springande punkt i förslaget som dels kommitténs eget namn skvallrar om, dels har fått genomslag i media är frågan om förnekande och förringande av Förintelsen och andra brott mot mänskligheten samt krigsförbrytelser. Förslaget slår fast att endast sådana brott som är fastställda i svensk eller internationell domstol skall kunna omfattas. Detta, menar Ola Bengtsson, kommer att kräva en lista över historiska händelser som är straffbara att förneka. Vidare kommer det att leda till gränsdragningsproblem:

-”Det som hände i Tyskland under trettio- och fyrtiotalet är något som för många är obegripligt och svårfattbart i sin omänsklighet och kommer att leva i minnet länge. Att förneka detta, som anges i förslaget, omfattas i stort sett redan av befintlig lag, men skall vara ett förtydligande utskrivet i texten. Detta för att göra det pedagogiskt tillgängligt för var och en. Men i utredningen anges att även andra händelser som kan benämnas folkmord skall anges varför det blir en uppräkning av vilka händelser som skall vara straffbara”.

Ola Bengtsson ställer frågan hur detta skall avgränsas? – ”Som anges i själva förslaget täcks, som angetts ovan, förnekande redan av befintlig lagstiftning varför i vart fall undertecknad inte har något att invända mot att detta förtydligas. Men, vad gäller i övrigt torde gränsdragning bli svår att göra”.

Betänkandet som lämnades till regeringen i fredags föreslår ändringar i lagens brottsbalk samt i två grundlagar. Grunden i betänkandet och det regeringen kommer att göra till sitt förslag är den kritik EU-kommissionen riktat mot Sverige. Kommittén föreslår kriminalisering av att förneka bland annat Förintelsen.

Det föreslagna förbudet mot att förneka Förintelsen grundar sig i EU:s s.k. rasismrambeslut. Det skulle vara genomfört och infört i svensk lagstiftning senast 28 november 2010. EU-kommissionen har inlett ett överträdelseärende mot Sverige i vilket framgår att svensk lagstiftning inte kriminaliserar vissa brott och handlingar tillräckligt. För att undvika att Sverige dras inför EU-domstolen föreslår Kommittén om kriminalisering av förnekande av Förintelsen och av vissa andra brott skyndsamma lagändringar.

Utöver förändringar i brottsbalken föreslår utredningen att det fordras ändringar i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Grundlagsändringar kräver två likalydande riksdagsbeslut med ett mellanliggande val. Av den anledningen kommer grundlagsändringarna kunna börja gälla först 2027. Förslaget i övrigt skall börja gälla 2024.

Om och exakt hur yttrandefriheten kommer att påverkas av beslutet återstår att se. YO lägger det på bevakningslistan och kan få anledning att återkomma. Att vi bevakar detta och en lång rad frågor och ärenden är ställt utom allt tvivel.

Vill du stötta Yttrandefrihetsombudsmannens viktiga arbete så bli medlem! Det är enkelt: Swisha 200 kronor samt ditt namn och telefonnummer till 1234350831. Ju fler vi är desto starkare blir vår röst! Det går även bra att donera en slant till samma nummer.

Ladda ner kommitténs betänkande här.

Gilla och dela YO: