HD friar dömd politiker för hets mot folkgrupp

Den tidigare dömde Sverigedemokratiske regionpolitikern som dömts för hets mot folkgrupp efter ett inlägg vid regionfullmäktiges möte i april 2021, frias nu av Högsta domstolen. Den 81-årige före detta regionpolitikern befrias därmed från skyldigheten dels att betala avgift till brottsofferfonden, dels att återbetala kostnaden för den offentlige försvararen i tingsrätten och hovrätten. Yttrandefrihetsombudsmannens jurist Ola Bengtsson menar att HD:s avgörande är helt korrekt men att de samtidigt drabbats av åkomman ”wokeism”.

Bertil Malmberg åtalades för hets mot folkgrupp med anledning av ett uttalande han som ledamot av regionfullmäktige i Region Sörmland gjorde under ett sammanträde. Uttalandet gjordes under ett anförande i samband med att årsredovisningen för 2020 diskuterades. Han berörde arbetslösheten i regionen, vilken enligt Malmberg påverkades av det mottagande av kvotflyktingar från Sydsudan som Migrationsverket hade beslutat om. Fullmäktiges ordförande avbröt Malmberg under anförandet.

Bertil Malmberg har sedan förhandlingarna i tingsrätten förnekat brott. Hans syfte var inte att kränka eller nedvärdera personer från Sydsudan. Anförandet följde ett manus och det han sade innan han blev avbruten var att ”Migrationsverket i sin brist på vishet placerat ett antal sydsudanesiska kvotflyktingar i Sörmland. Det hör till saken att befolkningen där är bland de folkslag som har lägst intelligens i hela världen vilket är väl belagt i forskning.” Han hade planerat att fortsätta med att säga att Sydsudan enligt FN har ett mycket lågt ”Human Development Index” med en låg utbildningsnivå och omfattande analfabetism och att landet bör ges stöd i närområdet. Han fick dock inte fortsätta. Syftet hade blivit tydligare om han hade fått fullfölja sitt anförande.

Högsta domstolen skriver i sin dom att ”uttalanden som kan ses som saklig kritik faller utanför det straffbara området för hets mot folkgrupp. Enligt förarbetena kan straffansvar endast komma i fråga om det står fullt klart att gränsen för en saklig och vederhäftig diskussion om gruppen i fråga har överskridits. Kriminaliseringen ska inte utgöra ett hinder mot opinionsfriheten eller ett hot mot den fria åsikts-bildningen och påståenden som bäst bemöts eller tillrättaläggs genom en fri och öppen debatt bör inte omfattas.”

Yttrandefrihetsombudsmannens jurist, Ola Bengtsson, kommenterar domen med att ”HD har funnit att uttalandet oaktat det befanns nedsättande, det var acceptabelt i ett politiskt sammanhang, är en politisk debatt. Det ger ingen vägledning huruvida det skulle vara fritt fram att uttala ett sakförhållande om en annan grupp, eller del av en grupp i ett annat sammanhang. I detta fall konstaterade HD att uttalandet oaktat det var underbyggt var kränkande. Fortfarande är det oklart om det skulle vara klandervärt att uttala att en grupp är socialt utsatt, en särskilt brottsbenägen grupp invandrare skulle vara socioekonomiskt utsatt eller liknande. Eller för den delen om det är ok att benämna en etnisk grupp som kortväxta, tex pygméer”. Ola Bengtsson menar även efter att ha tagit del av Högsta domstolens domslut att ”det synes som att HD också drabbats av en släng av den alltmer förekommande wokeismen.”

Gilla och dela YO: