YO i HD

Yttrandefrihetsombudsmannen med i mål vid Högsta domstolen

Yttrandefrihetsombudsmannen företräder ett antal personer som instämts till domstol av Näthatsgranskarens grundare, nedan kallad TÅ,  med yrkande på skadestånd för förtal. 

Yttrandefrihet och rätten till att uttrycka sig är främst en rättighet gentemot staten och en frihet att uttrycka sina åsikter. Alltså inte en rätt förtala och förklena sina medmänniskor. I detta fall har Näthatsgranskaren, TÅ,  intagit en roll som statens hantlangare och utför arbete som normalt polis och åklagare  exklusivt svarar för.

TÅ  har i detta arbete erhållit offentliga medel om över två miljoner kronor. TÅ  har enligt uppgifter till polis och åklagare, angett över tusen svenskar, företrädesvis äldre, som på internet skulle gjort sig skyldiga till hets mot folkgrupp genom att på internet uttrycka sina åsikter om invandring. 

TÅ har som metod att  genomsöka nätet och har förberett underlagen  i ärenden han ansett vara åtalbara  åt polis och åklagare.  TÅ  har rönt stor uppmärksamhet och väckt starka känslor av hat hos många. 

Detta då man anser att TÅ agerar som en angivare av sina medmänniskor, ett beteende som inte tidigare upplevts eller skådats i Sverige. Då TÅ också gett sig in i debatten och gjort sig känd har han blivit föremål för granskning. 

Journalisten Joakim Lamotte fann personen TÅ värd att granska närmare. Tilläggas kan att TÅ också uppmärksammats i en bok om sk visselblåsare inom polisen. Joakim Lamottes granskning visade på ett stort antal problem och närmast skandaler som kantat TÅ och dennes framfart. 

En artikel av Joakim Lamotte i vilken dessa fynd redovisades publicerades på Facebook. Denna artikel, eller inlägg som är den i sammanhanget adekvata benämningen, rönte mycket stort intresse och väckte stor vrede hos läsarna. Många läsare delade inlägget  vidare och det är fler än 1000 personer som delat inlägget. En pålitlig siffra som angetts är 1700. 

TÅ har efter inlägget reagerat med att systematiskt instämma personer som delat inlägget till domstol med yrkande om skadestånd för förtal. Skadeståndet har han bestämt till högst 20 000 kr i varje fall. 

Detta belopp är valt för att tvisten skall behandlas som ett sk förenklat tvistemål och sålunda inte kosta TÅ mer än 900 kr vilket är ansökningsavgiften till domstolen. Han riskerar inte heller rättegångskostnader vid en förlust med mer än en timmes arbete. 

Stämningen avser skadestånd i anledning av brott. Brottet här anges som förtal. TÅ har alltså inte angett personerna som delat inlägget till polis utan valt att endast kräva skadestånd. Detta innebär att det påstådda brottet endast är ett medel till skadeståndet. Brottet, dvs det eventuella  förtalet, prövas inte som i ett brottmål utan enligt tvistemålsregler. Den person som döms riskerar alltså ingen påföljd annat än att utge skadeståndet.

Ett förtalsmål, även om det drivs som förenklat tvistemål, är inte lätt att hantera för en juridiskt okunnig och oerfaren person. För att överhuvudtaget kunna göra sig gällande i domstol bör ombud konsulteras. Kostnaden för ombud kan efter några konsultationer överstiga skadeståndet, varför många valt av  många av de berörda har valt att betala skadeståndet till TÅ. 

Den rättsliga fråga uppkommit är huruvida ett inlägg på sociala medier kan generera ett mycket stort antal skadestånd. I detta fall har redan utdömts minst 80 000 kr till TÅ enligt vad han själv uppgett. 

Sålunda skulle TÅ kunna fortsätta med dessa krav ända tills han erhållit skadestånd från alla 1700 personer.

Då föreningen YOs jurist engagerade sig i denna fråga hade vi sikte på Högsta domstolen för att få till stånd ett avgörande som klargör huruvida denna, lämpligen benämnd lucka i lagen, kan täppas till och rättsläget klarläggas. 

Vi har nu nått målet och författaren Ramona Franssons ärende ligger för prövning då prövningstillstånd meddelats.

Gilla och dela YO: