FOI och Säpo JK-anmäls för åsiktsregistrering

Med anledning av det flagranta övergrepp på den fria åsiktsbildningen och ingrepp i människors integritet och åsiktsfrihet som FOI begår i en färsk rapport om konspirationspropaganda, kommenterar nu bland annat Ola Bengtsson, jurist på Yttrandefrihetsombudsmannen, och tar till bibliska referenser: ”Förlåt dem, ty de veta icke vad de göra”. Eller är det så att de vet det? Nu har FOI och Säpo anmälts till Justitiekanslern för åsiktsregistrering.

Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, har på uppdrag av Säkerhetspolisen, Säpo, skrivit och publicerat rapporten ”Rutten demokrati – Konspirationspropaganda, rasism och våld”. Rapporten bygger på en omfattande kartläggning av enskilda individer, nätverk, politiska partier och flera medier som alla påstås ingå i ett ideologiskt ”landskap” där ”fientlighet mot liberaldemokratiska systemet” – baserad på åsikter – är en gemensam nämnare. Bland annat pekas åsikter om politik, samhällsordning och globalism ut som problematiska och även statsfientliga.

Nu har en JK-anmälan gjorts vilken riktar sig mot FOI och Säpo och avser i första hand befarad åsiktsregistrering men också om rapportens författare kan sägas bedriva myndighetsaktivism. Justitiekanslern, JK, är den instans som utövar tillsyn över myndigheter och myndighetspersoner. Sverige fälldes 2006 i Europadomstolen till följd av åsiktsregistrering utförd av, just, Säpo.

– ”Utredningen har tillskapat ytterligare en konspirationsteori, eller skall man kalla det metakonspirationsteorin gällande de vanliga föreställningar som förekommer i samhället och på nätet”, säger Ola Bengtsson, jurist på Yttrandefrihetsombudsmannen. ”Att dessa föreställningar och påståenden skulle undergräva samhället och riskera säkerhet och instabilitet. I stället är rapporten ett flagrant övergrepp på den fria åsiktsbildningen och ingrepp i människors integritet och åsiktsfrihet.”

Åsiktsregistreringen

För att det skall ha varit möjligt att producera rapporten måste en lång rad individer kartlagts med koppling till åsikter som dessa har uttryckt på sociala medier, chatforum, podcasts, Youtubefilmer men också vid fysiska torgmöten, konferenser med mera. Författarna har, bedömt, gått systematiskt till väga för att i någon form av databas eller i annan elektronisk form lagra dessa individers åsikter, något som i Sverige är grundlagsvidrigt vilket även styrks i internationella konventioner.

Det finns sannolikt en stor mängd data sparad vid FOI och/eller Säpo, där namngivna individer registrerats utifrån sina åsikter och aktiviteter.

Rapporten är därutöver svepande i sina formuleringar samt starkt tendentiös, det vill säga måste tolkas som en politisk partsinlaga publicerad i syfte att påverka opinionen, skrämma oppositionella till tystnad samt fastställa och etablera ”sanningar” som kan användas i vidare forskning, undervisning och i politiska beslutsprocesser.

Rapporten en politisk överreaktion

Människor har förmodligen i alla tider haft olika uppfattningar om politik, livet, sammansvärjningar och konspirationer och varit allmänt oppositionella mot de bestämmande och haft tvivel på dessas påbud. Internet har gjort dessa mänskliga interaktioner och diskussioner synliga på ett helt annat sätt än fordom, då dessa kanske skedde i kaffestugor, ölcaféer och annat. Till detta kommer att, i vart fall i Sverige, samhället har blivit allt otryggare dels vad gäller rent fysiskt men främst på de handfallna beslutsfattare, politiker och andra som inte förmått tillskapa ett tryggt samhälle, men också media som det utvecklats med undermåliga skribenter, vinklade rapporter, bias i reportage och nyheter, nepotism vid tillsättningar. Ett samhälle som gått vilse efter många år med ett vilset styre och dettas företrädare som inte mäktat sin uppgift. Denna rapport, som noggrant studerat medborgarnas åsikter och diskussioner och deras samtal och interaktioner skulle lika gärna ha tillkommit i 30 talets Tyskland!

Domen om åsiktsregistrering i Europadomstolen föranledde JK till beslut om skadestånd

I samband med domen 2006 i Europadomstolen mot Sverige och Säpo skrev JK i ett beslut:

”Enligt artikel 8 [i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna] har var och en rätt till respekt för sitt privatliv. En offentlig myndighet får inte inskränka åtnjutandet av denna rättighet annat än med stöd av lag och om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till statens säkerhet eller till förebyggande av oordning eller brott.

I artikel 10 [samma konvention] anges att var och en har rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar åsiktsfrihet samt frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar utan någon offentlig myndighets inblandning och oberoende av territoriella gränser. Eftersom utövandet av de nämnda friheterna medför ansvar och skyldigheter, får det underkastas sådana formföreskrifter, villkor, inskränkningar eller straffpåföljder som är föreskrivna i lag och som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till statens säkerhet, till den territoriella integriteten eller den allmänna säkerheten, till förebyggande av oordning eller brott.

I artikel 11 finns bestämmelser om frihet att delta i sammankomster och föreningsfrihet. Var och en har rätt till frihet att delta i fredliga sammankomster samt till föreningsfrihet, inbegripet rätten att bilda och ansluta sig till fackföreningar för att skydda sina intressen. Utövandet av dessa rättigheter får inte underkastas andra inskränkningar än sådana som är föreskrivna i lag och som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till statens säkerhet eller till förebyggande av oordning eller brott.

Enligt artikel 13 ska var och en, vars i konventionen angivna fri- och rättigheter har kränkts, ha tillgång till ett effektivt rättsmedel inför en nationell myndighet, och detta även om kränkningen har förövats av någon under utövande av offentlig myndighet.” (https://lagen.nu/avg/jk/7927-07-47)

Ola Bengtsson                                                                                       Urban Månsson

Ola Bengtsson är jurist och ingår i styrelsen för Yttrandefrihetsombudsmannen (YO). Frilansskribenten Urban Månsson står bakom JK-anmälan och är också aktiv i YO:s styrelse.

Om rapporten:

Författare: Hannah Pollack Sarnecki, Anna Lioufas, Mathilde Jarlsbo
Publiceringsdatum: 2023-06-21
Rapportnummer: FOI-R–5473—SE
Antal sidor: 263
ISSN 1650-1942
Uppdragsgivare: Säkerhetspolisen
Forskningsområde: Krisberedskap och civilt försvar
Projektnr: E13822
Godkänd av: Malek Finn Khan
Ansvarig avdelning: Försvarsanalys

Rapporten kan laddas ner här

Gilla och dela YO: